CVME.LT

Vilniaus apygardos probacijos tarnyba

Įmonės informacija


Įmonės pavadinimas

Vilniaus apygardos probacijos tarnyba

Trumpas įmonės aprašymas

Nuo 2012 m. liepos 1 d., vadovaujantis Vilniaus apygardos probacijos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 1R-134 "Dėl Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apygardų probacijos tarnybų nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 55-2728) Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus regiono pataisos inspekcija pakeitė pavadinimą ir tapo Vilniaus apygardos probacijos tarnyba, kurios paskirtis - valstybės politikos įgyvendinimas Vilniaus miesto, Vilniaus, Trakų, Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Ukmergės rajonų ir Elektrėnų savivaldybių teritorijose vykdant: probaciją, viešųjų darbų bausmę, laisvės apribojimo bausmę, baudžiamojo poveikio priemones (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą), auklėjamojo poveikio priemones (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) ir atliekant asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimą.

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741), Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341), Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 73-3084), Lietuvos Respublikos probacijos įstatymu (Žin., 2012, Nr. 4-108), Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu (Žin., 2000, Nr. 39-1088; 2008, Nr. 135-5230) (toliau – Statutas), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

Probacija ir kitos alternatyvos įkalinimui yra pigiau negu laisvės atėmimas, todėl taupo mokesčių mokėtojų pinigus.
Probacija ir kitos alternatyvos įkalinimui yra veiksmingos, nes reikalauja iš pažeidėjo aktyviai veikti sprendžiant savo socialines problemas ir atlyginti padarytą žalą visuomenei.

Probacijos tarnybos:
Nevertina priežiūroje esančių asmenų kaltės dėl nusikalstamos veikos padarymo klausimo;
Padeda priežiūroje esantiems asmenims suvokti ryšį tarp turimų socialinių problemų (alkoholio, narkotikų vartojimas) ir nusikalstamo elgesio;
Motyvuoja, palaiko ir koordinuoja prižiūrimuosius pozityviems socialiniams pokyčiams.

Probacijos tarnybų misija:
Teismo sprendimų (dėl alternatyvų įkalinimui), išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) vykdymas;
Prisidėjimas prie visuomenės saugumo užtikrinimo;
Pagalba nuteistajam integruojantis į lokalias bendruomenes;
Kokybiškų ir savalaikių korekcinių paslaugų teikimas;
Nuteistųjų elgesio kontrolė, stebėsena ir priežiūra;
Restitucijos realizavimo skatinimas.


Probacijos tarnybų vizija:
Probacijos tarnyba, tai - profesionali ir proaktyvi, nuolat besirūpinanti visuomenės saugumu, palaikanti ir stiprinanti bendruomeninę partnerystę, moderni ir drąsiai priimanti iššūkius organizacija.


Probacijos tarnybų vertybės:
Individualus, profesionalus požiūris į klientą;
Komandinis darbas;
Atvira tarpusavio komunikacija;
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;
Veiklos orientavimas į rezultatą.

Tinklalapis

http://www.kaldep.lt/lt/vapt/naujienos-vrpi/skelbiama-atranka-i-3vru.html

Siūlomas darbas
Savivaldybių probacijos skyriaus specialistas


Miestas

Vilnius

Siūlomo darbo sritis

Valstybinis sektorius

Darbo pobūdis

Nuolatinis

Reikalavimai darbuotojui

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) arba jam lygiavertį (pageidautina socialinių mokslų studijų srities) išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą ir su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas atlikimu;
6.3. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę su mechanine pavarų dėže ir gebėti vairuoti transporto priemonę;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Office programomis;
6.5. mokėti bendrauti rusų kalba;
6.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute; atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį.

Įmonė siūlo

Siūlome:
 socialines garantijas,
 kelionės į darbą išlaidų kompensavimą,
 įdomų, prasmingą, dinamišką darbą,
 nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą,
 aprūpinimą darbo priemonėmis,
 visada pasiruošusį padėti kolektyvą.

Darbo užmokestis

715