Studijų kokybės vertinimo centras

Studijų kokybės vertinimo centras

Įmonės informacija


Įmonės pavadinimas

Studijų kokybės vertinimo centras

Trumpas įmonės aprašymas

KAS MES?

Savarankiška valstybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo administravimo įgaliojimus.
Veiklos pradžia – 1995 m. sausio 24 d.
Steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

KĄ MES VEIKIAME?

Vertiname užsienyje įgytą vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą.
Informuojame apie aukštojo mokslo studijas Lietuvoje bei užsienyje.
Skatiname aukštąsias mokyklas gerinti studijų kokybę.
Rengiame su mokslu ir studijomis susijusių teisės aktų projektus.

Tinklalapis

https://www.skvc.lt/default/lt/apie-mus/karjera

Siūlomas darbas
INSTITUCINIO VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


Miestas

Vilnius

Siūlomo darbo sritis

Administravimas / Sekretoriavimas, Organizavimas / Valdymas, Švietimas / Mokslas, Valstybinis sektorius

Darbo pobūdis

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas;
4.2. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. išorinio aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo ir akreditavimo, Lietuvos aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti vertinimo organizavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. konsultavimas išorinio aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo klausimais;
6.2. informacijos apie išorinį aukštųjų mokyklų veiklos kokybės užtikrinimą rinkimas ir analizė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
9. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
11. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
12. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
14. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
16. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
17. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
18. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
20. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
22. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų..
23. Atstovauja Centrui kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Centro veikla susiję klausimai, bei bendradarbiauja su kitomis mokslą ir studijas reguliuojančiomis ir administruojančiomis institucijomis..
24. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi..
25. Dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms, susijusioms su aukštųjų mokyklų veikla, mokslu ir studijomis, rengti..
26. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka organizatoriaus funkcijas..
27. Nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo jo funkcijas. Nesant kito Skyriaus vyriausiojo specialisto, vykdo jo funkcijas.

Reikalavimai darbuotojui

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
28.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
28.4. studijų kryptis – sociologija (arba);
28.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
28.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.7. darbo patirties sritis – aukštojo mokslo srities patirtis;
28.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
29. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
29.1. kalba - anglų;
29.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

30. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
30.2. organizuotumas - 3 lygis;
30.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
30.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
30.5. komunikacija - 4 lygis.
31. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
31.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
31.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 3 lygis;
31.3. tarpkultūrinė komunikacija - 3 lygis.

Privalumai

* Galimybė dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;
* Darbo vieta - Vilniaus Centre (A. Goštauto g. 12);
* Galimybė lanksčiai pasirinkti darbo pradžios laiką.

Įmonė siūlo

Daugiau informacijos ir dokumentų pateikimas: https://portalas.vtd.lt/lt/institucinio-vertinimo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;49805.html

Darbo užmokestis

1520


<< Grįžti į skelbimų sąrašą