Studijų kokybės vertinimo centras

Studijų kokybės vertinimo centras

Įmonės informacija


Įmonės pavadinimas

Studijų kokybės vertinimo centras

Tinklalapis

http://www.skvc.lt/karjera

Darbo aprašymas
PROJEKTO VEIKLŲ, SUSIJUSIŲ SU STUDIJŲ KRYPČIŲ APRAŠŲ RENGIMO KOORDINAVIMU, VYKDYTOJA (-S)


Miestas

Vilnius

Siūlomo darbo sritis

Administravimas / Sekretoriavimas, Švietimas / Mokslas, Teisė, Valstybinis sektorius, Kita

Darbo pobūdis

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.Teises aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai planuoja ir vykdo projekto veiklas:
1.1. rengia ir teikia Projekto administratoriui su pavesta projekto veikla susijusius dokumentus;
1.2. koordinuoja studijų krypčių aprašų (toliau – Aprašai) rengėjų ir atnaujinimo grupių darbą, konsultuojantis su Sektoriniai profesiniais komitetais ir Aprašų redagavimo grupe;
1.3. konsultuoja Aprašų rengėjų ir atnaujinimo grupių vadovus bei narius Aprašų rengimo ir atnaujinimo klausimais;
1.4. dalyvauja tobulinant metodinę medžiagą Aprašų rengėjams;
1.5. vertina parengtų Aprašų projektų tinkamumą ir kokybę;
1.6. dalyvauja Projekte numatytuose mokymuose bei renginiuose;
1.7. dalyvauja svarstant Aprašus Švietimo ir mokslo ministro sudarytos Projektų „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ (SKAR-3) ir „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ dermės komisijos (toliau – Komisija) posėdžiuose;
1.8. viešai skelbia Aprašų projektus bei renka socialinių partnerių ir akademinės bendruomenės grįžtamąjį ryšį;
1.9. peržiūri Aprašus, išverstus į anglų kalbą;
1.10. kaupia informaciją apie ekspertus.
1.2. Atlieka mažos vertės viešuosiuose pirkimuose iniciatoriaus ir organizatoriaus funkcijas.
1.3. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.
1.4. Teikia Projekto vadovui siūlymus dėl projekto veiklų vykdymo.
1.5. Peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi.
1.6. Nesant kito Vykdytojo, laikinai vykdo jo funkcijas.
1.7. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Projekto vadovo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Darbas pilnu arba puse etato.
Prašymų pateikimas ir daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-studijas-reglamentuojanciu-aprasu-sistemos-pletra-skar-3-veiklu-vykdytojas-1-322;578800.html ir http://www.skvc.lt/karjera

Reikalavimai darbuotojui

1.Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2.Turėti 1 metų darbo patirtį;
3.Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
4.Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

Darbo užmokestis

1124 prieš mokesčius