CVME.LT

Nacionalinis muziejus LDKVR

Įmonės informacija


Įmonės pavadinimas

Nacionalinis muziejus LDKVR

Siūlomas darbas
Teisininkas (-ė)


Miestas

Vilnius

Siūlomo darbo sritis

Teisė

Darbo pobūdis

• sprendžia su teisininko veikla susijusius klausimus, remiantis Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, Muziejaus nuostatais, vidaus tvarkos aprašais, Muziejaus direktoriaus įsakymais ir kitais vidiniais teisės aktais;
• analizuoja galiojančius nacionalinius teisės aktus bei teikia pasiūlymus ir metodinę pagalbą dėl jų taikymo kitiems Muziejaus darbuotojams;
• seka Muziejaus veiklai taikomų Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų pakeitimus (įskaitant naujai priimamus teisės aktus) bei informuoja apie tai Muziejaus darbuotojus;
• konsultuoja Muziejaus darbuotojus teisiniais klausimais;
• vykdo raštų ir kitų dokumentų šablonų peržiūrą: savo ar kitų Muziejaus darbuotojų iniciatyva rengia, keičia, standartizuoja šablonus, suderinant juos su suinteresuotais padaliniais;
• rengia Muziejaus veiklai reikalingas sutartis ar jų pakeitimus, vertina prekių ar paslaugų teikėjų parengtų sutarčių ir jų pakeitimų teisėtumą;
• gavus informaciją iš už sutartį atsakingo darbuotojo apie sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, imasi sutartyje ar teisės aktuose numatytų veiksmų, siekiant apginti ir užtikrinti pažeistų Muziejaus teisių gynybą;
• savarankiškai arba kartu su kitais Muziejaus padaliniais rengia ir tobulina Muziejaus veiklos dokumentus (vidaus tvarkos aprašus, taisykles, kitus dokumentus);
• savarankiškai arba kartu su kitais Muziejaus darbuotojais rengia raštų, administracinių sprendimų ir kitų dokumentų projektus vidaus administravimo tikslais;
• teikia informaciją Kultūros ministerijai ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms savo kompetencijos klausimais;
• rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus, skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikia juos teismams Muziejaus vardu;
• atstovauja Muziejų teismuose ir, Muziejaus direktoriaus pavedimu, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose;
• prireikus atstovauja Muziejaus kaip darbdavio interesus santykiuose su darbuotojais ir darbuotojų atstovais;
• sprendžia su teisine Muziejaus veikla susijusius klausimus;
• saugo pagal kompetenciją rengiamus ir gaunamus dokumentus ir juos nustatyta tvarka perduoda darbuotojui, atsakingam už dokumentų archyvavimą;
• esant poreikiui, teikia savo metinę veiklos ataskaitą Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui;
• laikosi darbų saugos, gaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų;
• saugo ir tinkamai naudoja Muziejaus turtą;
• nustatytu periodiškumu pasitikrina sveikatą;
• vykdo kitus teisėtus Muziejaus direktoriaus pavedimus, susijusius su teisininko pareigų vykdymu.

Reikalavimai darbuotojui

• turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (vienpakopės universitetinės studijos arba magistro kvalifikacinis laipsnis);
• turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
• mokėti valstybinę kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
• išmanyti raštvedybos taisykles ir mokėti jas taikyti praktikoje;
• mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;
• mokėti bent vieną oficialią Europos Sąjungos kalbą B2 lygiu (prioritetas – anglų, vokiečių ar lenkų k.);
• mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
• gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
• būti pareigingu, darbščiu ir komunikabiliu.

Dokumentai teikiami el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Prašymų teikimo modulį pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas.

Darbo užmokestis

1550


<< Grįžti į skelbimų sąrašą