Naudojimosi sąvokos:

CVME.LT – darbo skelbimų ir CV talpinimo, saugojimo ir paieškos sistema.
Klientas – fizinis ar juridinis asmuo naudojantis CVME.LT paslaugomis.
Taisyklės – sutartis tarp CVME.LT ir Kliento dėl interneto svetainės www.cvme.lt naudojimosi.
Svetainė – interneto svetainė www.cvme.lt
Paslaugos – bet kokie Kliento veiksmai, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant skelbimų talpinimą, CV duomenų bazės peržiūrą, CV talpinimą, motyvacinio laiško kūrimą, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir duomenų teikimą, siuntimą, bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant.
Nemokamos paslaugos – skelbimų ir CV talpinimas, 10-ies CV peržiūra.
Mokamos paslaugos –
skelbimų ir CV iškėlimas, daugiau kaip 10-ies CV peržiūra, CV rūšiavimas. Kainos nurodytos Lietuvos Respublikos oficialia valiuta.


Bendrosios sąlygos:

1. Užsiregistravus Svetainėje, CVME.LT suteikia Klientui virtualią erdvę, kurioje jis turi galimybę naudotis Svetainės Paslaugomis.
2. Klientui nesuteikiama galimybė naudotis CVME.LT paslaugomis, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu registruojantis Svetainėje, jis patvirtina savo pritarimą.
3. Registracija bei prisijungimas Svetainėje nebūtinas, jei norite tik peržiūrėti darbo skelbimus, tačiau tokiu atveju bus apribotas kitų Paslaugų prieinamumas.
4. CVME.LT nedalyvaus tarp Klientų sudarytuose sanderiuose, išskyrus atvejus, kai CVME.LT yra įgaliota atstovauti Klientą.
5. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir CVME.LT bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais Svetainėje.


Kliento teisės ir pareigos:

1. Klientas patvirtina, kad registracijos ar Paslaugų užsakymo metu pateikia teisingą jį identifikuojančią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, CVMe.lt turi teisę nedelsiant anuliuoti registraciją ir pašalinti tokio Kliento duomenis arba apriboti Kliento galimybes naudotis Paslaugomis.
2. Klientas, registruodamas įmonę ir/ar organizaciją Svetainėje, patvirtina, kad turi įgaliojimą atstovauti ją. Tokiu atveju įmonė/ organizacija tampa savo prisijungimo prie Svetainės duomenų valdytoja, bei užtikrina prisijungimo duomenų saugumą ir pilnai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus.
3. Užsiregistruodamas Svetainėje Klientas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, CVME.LT atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudojantis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims, Klientas privalo nedelsdamas informuoti CVME.LT el. paštu.
5. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka CVME.LT už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. CVME.LT turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
6.Klientas patvirtina, kad naudosis iš duomenų bazės gauta informacija tik naujų darbuotojų paieškos tikslams. Klientas neturi teisės teikti iš duomenų bazės gautos informacijos trečioms šalims naudoti, parduoti ar ja disponuoti kitokiais būdais be CVME.LT rašytinio sutikimo. Klientas neturi teisės atlikti jokių veiksmų, kuriais siekiama nukopijuoti visą arba dalį duomenų bazės, siekti ją sugadinti arba sukliudyti jos funkcionavimui.

Skelbimų talpinimo taisyklės

1.Viename skelbime talpinamas tik vienas darbo pasiūlymas
2.Naudojantis Nemokamomis paslaugomis skelbimas vienai ir tai pačiai darbo vietai užimti gali būti  talpinamas ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį (skelbimas yra rodomas vieną mėnesį, jei pats Klientas nesutrumpina laiko).  Norint, kad skelbimas būtų labiau matomas tam, kad  sulaukti daugiau kandidatų, užsakomos Mokamas paslaugas.
3.Skelbimo turinys griežtai turi atitikti skelbimui skirtas temines skiltis.
4.Kandidatų CV turi būti siunčiami tik per www.cvme.lt sistemą, todėl nurodyti kitus kandidatavimo būdus draudžiama.

CVME.LT teisės ir pareigos:

1. Klientui nesilaikant šių Taisyklių ar paaiškėjus kitiems Kliento veiksmams/neveikimui, kurie yra laikomi neteisėtais, CVME.LT turi teisę nedelsiant anuliuoti Kliento registraciją ir/ar pašalinti tokio Kliento duomenis ir/arba apriboti Kliento galimybes naudotis Paslaugomis, negrąžinant Klientui už paslaugas sumokėto mokesčio.
2. CVME.LT turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento publikuojamus darbo skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei CVME.LT nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra prieštaringi gerai moralei.
3. CVME.LT turi teisę gauti užmokestį už suteiktas Mokamas paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, CVME.LT pateiks Klientui sąskaitą.
4. CVME.LT turi teisę Klientui siųsti komercinius pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, informuodamas apie tai CVME.LT.

Privatumo politika