IĮ „OWEXX“ INTERNETINĖS SVETAINĖS CVME.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 

I. TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR SĄVOKOS
1.1. Naudojimosi taisyklės – šios taisyklės yra rašytinis dokumentas, kuris laikomas paslaugų sutartimi tarp IĮ OWEXX ir Kliento, kuriomis nustatomos IĮ OWEXX ir Klientų teisės bei pareigos, prekių skelbimo ir užklausų pateikimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Svetainės naudojimusi www.cvme.lt internetinėje svetainėje susijusios nuostatos. 
1.2. Svetainė – internetinė svetainė www.cvme.lt, kurioje Klientai naudojasi Svetainės teikiamomis Paslaugomis.
1.3. OWEXX – Svetainės savininkas ir administratorius: IĮ „OWEXX“, įmonės kodas 145142350, Žemaitės g. 50-1, Šiauliai, el. paštas info@owexx.com.
1.4. Klientas – fiziniai asmenys ar jų atstovai, kurie naudojasi Svetainės teikiamomis Paslaugomis.
1.5. Pardavėjas – fiziniai asmenys ar jų atstovai, kurie užsiregistruoja Svetainėje ir siūlo įsigyti prekių.
1.6. Pirkėjas – asmuo, įsigijęs prekių iš OWEXX Klientų. 
1.7. Paslaugos – OWEXX Svetainėje teikiamos paslaugos. Apima bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti  Svetainėje, įskaitant skelbimų talpinimą, CV duomenų bazės peržiūrą, CV talpinimą, motyvacinio laiško kūrimą, renginių organizavimo užsakymą, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir duomenų teikimą, siuntimą, bei  gavimą, tačiau tuo neapsiribojant.
1.8. Prisijungimo duomenys – duomenys, kuriuos Klientas pateikia OWEXX registruojantis Svetainėje.
1.9. Naudojimasis Svetaine – visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Klientui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome ir kt.). 
1.10.Nemokamos paslaugos – skelbimų ir CV talpinimas, 10-ies CV peržiūra.
1.11. Mokamos paslaugos – skelbimų ir CV iškėlimas, daugiau kaip 10-ies CV peržiūra, CV rūšiavimas. Kainos nurodytos Lietuvos Respublikos oficialia valiuta. Jeigu teikiama paslauga yra mokama – apie tai Klientai Svetainėje yra informuojami papildomai. Informacija pateikiama pagrindiniame Svetainės puslapyje bei pranešant kiekvienam Klientui asmeniškai pagal jo pateiktus kontaktinius duomenis.
1.12. Taisyklių nuostatų privalo laikytis visi Svetainės Klientai. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai prisiimti visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir jos Paslaugomis.
1.13. OWEXX neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Klientas naudojasi Svetaine ir jos Paslaugomis, nesusipažinęs su Taisyklėmis ar jų dalimi.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS.
2.1. OWEXX veikla Svetainėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
2.2. OWEXX neatstovauja jokiems asmenims, nėra tarpininkas, agentas ar suinteresuotoji šalis, nedalyvauja santykiuose tarp Klientų, taip pat neprisiima jokių su tuo susijusių teisių ar įsipareigojimų, išskyrus atvejus, kai OWEXX yra įgaliotas atstovauti Klientą.
2.3. OWEXX nėra atsakings už Klientų teikiamų skelbimų teisingumą, išsamumą bei atitikimą teisės aktų reikalavimams.

III. KLIENTO REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMO DUOMENYS.
3.1. Klientas, norėdamas naudotis arba turėti galimybę naudotis visomis Svetainėse prieinamomis Paslaugomis, Klientas privalo atlikti registraciją. Klientas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis gali naudotis Svetainėse, apimtį.
3.2. Klientas, registruodamas įmonę ir/ar organizaciją Svetainėje, patvirtina, kad turi įgaliojimą atstovauti ją. Tokiu atveju įmonė/organizacija tampa savo prisijungimo prie Svetainės duomenų valdytoja, bei užtikrina prisijungimo duomenų saugumą ir pilnai atsako už asmenų,  prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus.
3.3. Atlikdamas registraciją Klientas įsipareigoja:
3.3.1. pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Klientui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis; 
3.3.2. nenaudoti tokio slapyvardžio ir (ar) elektroninio pašto adreso dalies, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus.
3.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, kyla Klientui.
3.5. Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė OWEXX registruodamasis Svetainėse, jeigu Prisijungimo duomenys pasikeitė. 
3.6. Klientui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis, t.y. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant OWEXX darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis. 
3.7. Klientui draudžiama atlikti daugiau nei vieną Registraciją Svetainėje, išskyrus atvejus i Klientas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.
3.8. OWEXX jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus. 
3.9. Klientui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, OWEXX turi teisę, uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis nedelsdama ir nepranešusi Klientui, pašalinti jį iš registruotų asmenų sąrašo.
3.10 Registracija bei prisijungimas Svetainėje nebūtinas, jei Klientas nori tik peržiūrėti darbo skelbimus, tačiau tokiu atveju bus apribotas kitų Paslaugų prieinamumas.

IV. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS.
4.1. Klientas privalo naudotis Svetaine tik teisėtais tikslais, nepažeisti galiojančių teisės aktų reikalavimų, kad jo veiksmai nepadarytų žalos šių aktų saugomiems interesams, nepažeisti OWEXX, kitų asmenų teisių bei neapriboti jų galimybių naudotis Svetaine.
4.2. Klientas turi teisę:
4.2.1. pateikti užklausas, atlikti registraciją, įkelti skelbimus; 
4.2.2. bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine ir Paslaugomis, taip pat panaikinti savo registraciją.
4.3. Klientas įsipareigoja:
4.3.1. nenaudoti Svetainės ir Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti, įskaitant, bet neapsiribojant:
a) pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);
b) pateikimą, publikavimą, siuntimą, platinimą ir (ar) laikymą Svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves; laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį;
c) pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę Svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
d) pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir/ar laikymą Svetainėje turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sukčiauti ir pan.). Esant įtarimams apie galimai Kliento vykdomą neteisėtą veiką, jo užklausos ir/ar patalpinti skelbimai gali būti blokuojami.
4.3.2. savavališkai neorganizuoti savo paties konkursų ar nereklamuoti bet kokio pobūdžio produktų ir (ar) paslaugų;
4.3.3. netrukdyti įprastai bendravimo tarp kitų Klientų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus Klientus, trukdyti jiems naudotis Paslaugomis;
4.3.4. nenaudoti Svetainės ir (ar) paslaugų bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti; teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio turinio platinimui; pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus; bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito turinio platinimui. 
4.3.5. nedelsdamas informuoti OWEXX administraciją apie bet kokį neleistino Kliento slaptažodžio naudojimo atvejį ar apie kitokį pastebėtą Taisyklių pažeidimą.
4.4. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka OWEXX už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. OWEXX turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
4.5. Klientas patvirtina, kad naudosis iš duomenų bazės gauta informacija tik naujų darbuotojų paieškos tikslams. Klientas neturi teisės teikti iš duomenų bazės gautos informacijos trečioms šalims naudoti, parduoti ar ja disponuoti kitokiais būdais be OWEXX rašytinio sutikimo. Klientas  neturi teisės atlikti jokių veiksmų, kuriais siekiama nukopijuoti visą arba dalį duomenų bazės, siekti ją sugadinti arba sukliudyti jos funkcionavimui.
4.6. Taisyklių nesilaikymo, nevykdymo atveju Klientas įsipareigoja apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, t. y. OWEXX patirtas išlaidas.

V. OWEXX TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. OWEXX turi teisę:
5.1.1. nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Kliento galimybę naudotis Svetaine arba panaikinti Kliento registraciją, jei Klientas bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Taisyklių 3, 4, 6,  skyriuose nurodytus įsipareigojimus; 
5.1.2. panaikinti skelbimus, jeigu yra nesilaikoma Taisyklių;
5.1.3. bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims, negavęs Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs;
5.1.4. modifikuoti, keisti ar visiškai nutraukti Svetainės veiklą;
5.1.5. bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainių Paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti visas ar bet kurią iš Svetainių ir jų dalių;
5.1.6. nedelsiant ir iš anksto nepranešusi Klientui, esant pagrįstiems įtarimams, kad savo veiksmais Klientas padarė ar galėjo padaryti žalą OWEXX, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, perduoti visus turimus duomenis apie tokį Klientą kompetetingoms valstybinėms institucijoms.
5.2. OWEXX įsipareigoja suteikti Klientams virtualią erdvę, kurioje Klientai naudotųsi Paslaugomis.

VI. SKELBIMŲ ĮDĖJIMO TAISYKLĖS
6.1. Svetainėje Skelbimus galima kelti tik prisiregistravusiems Klientams OWEXX skelbimuose. 

6.2. Viename skelbime talpinamas tik vienas darbo pasiūlymas. Naudojantis Nemokamomis paslaugomis skelbimas vienai ir tai pačiai darbo vietai užimti gali būti talpinamas ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį (skelbimas yra rodomas vieną mėnesį, jei pats Klientas nesutrumpina laiko).  Skelbimo galiojimo laiką pratęsti galima prisijungus prie savo Kliento paskyros. Nepratęsti skelbimai trinami automatiškai. 6.3. Norint, kad skelbimas būtų labiau matomas tam, kad sulaukti daugiau kandidatų, užsakomos Mokamas paslaugas.
6.3.Kandidatų CV turi būti siunčiami tik per OWEXX sistemą, todėl nurodyti kitus kandidatavimo būdus draudžiama.
6.4. OWEXX negarantuoja, kad Klientai atsakys į kitų užklausas ir neįsipareigoja to daryti. 

VII. ASMENS DUOMENYS. 
7.1. OWEXX užtikrina Klientų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. OWEXX tvarko Kliento pateiktus asmens duomenis darbo skelbimų ir CV talpinimo, saugojimo ir paieškos sistemos administravimo tikslu bei tiesioginės rinkodaros tikslu.
7.2. OWEXX gauna bei tvarko darbo skelbimų ir CV talpinimo, saugojimo ir paieškos sistemos administravimo tikslu užsiregistravusių Klientų asmens duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (adresą), telefono (fakso) numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, darbovietės duomenis, prioritetinę sritį (pavyzdžiui, apsaugos darbuotojas, administracija), išsilavinimą (vidurinio išsilavinimo mokykla, įstojimo ir baigimo metai, aukštojo/aukštesniojo išsilavinimo mokykla, specialybė, laipsnis, kitos baigtos mokyklos, kursai, datos), darbo patirtį (paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis), užsienio kalbų mokėjimą (kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai), gebėjimą dirbti kompiuterio programomis, gebėjimą vairuoti (vairuotojo pažymėjimo išdavimo data, kategorija), kita („papildoma“) informaciją, kurią duomenų subjektas nusprendžia nurodyti, taip pat kandidato rekomendaciją ir motyvacinį laišką ir joje pateikiamą informaciją apie pretendento atliekamas/atliktas darbines funkcijas, kompetencijas, asmenines savybes, kandidatą rekomenduojančio asmens kontaktinius duomenis (elektroninis paštas, telefono ryšio numeris). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi aktyvioje duomenų bazėje nuo Kliento užsiregistravimo momento. Asmens duomenys tvarkomi 8 metus nuo Kliento paskutinio apsilankymo interneto svetainės paskyroje ir suėjus šiam terminui, sunaikinami OWEXX įgalioto darbuotojo.
7.3. OWEXX gauna Taisyklių 7.2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Kliento (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje). OWEXX netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.
7.4. OWEXX gauna bei tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Aktyvioje duomenų bazėje asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi 10 metų nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento. Suėjus šiems terminams, asmens duomenys sunaikinami OWEXX įgalioto darbuotojo.
7.5. OWEXX, teikdamas paslaugas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 14 str. 4 d., Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d. nustatyta tvarka ir sąlygomis bei gavęs iš Kliento kontaktinius asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą ir/ar elektroninio pašto adresą), šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jeigu Klientui yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu Klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.
7.6.  OWEXX gauna 7.4 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Klientų jiems aiškiai išreiškus valią (sutikimą) gauti OWEXX tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.
7.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi, Klientas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų. Klientas, norėdamas atsisakyti naujienlaiškių, informuoja OWEXX telefonu numeriu 864077758, elektroniniu laišku adresu info@owexx.com arba atvykus į bet kurią OWEXX buveinę. OWEXX nuo pranešimo gavimo nedelsiant nutraukia Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus tiesioginės rinkodaros tikslu.
7.8. Klientas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
7.8.1. Klientas pateikęs OWEXX asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;
7.8.2. Kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.
7.9. Klientas nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu, elektroniniu paštu, kuriuo registravosi internetinėje svetainėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę.
7.10. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Klientas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai OWEXX veiklos vietoje.
7.11. OWEXX įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi OWEXX darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Kliento asmens duomenis.
7.12. Asmens duomenis šiose Taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka OWEXX gali teikti tik Klientui, taip pat duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus OWEXX yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

8. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
8.1. Siekiant užtikrinti tinkamą Svetainės Paslaugų funkcionavimą, yra naudojami vadinamieji slapukai – maži failai, įrašomi naudotojo kompiuterio diske. Terminą „slapukai“ OWEXX naudoja slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „Clear GIF“), kurias apima ES direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių. Jie leidžia atpažinti naudotoją pakartotinio prisijungimo metu, o taip pat kaupia informaciją apie jo naudojimosi portalu būdą, t. y., kokias paslaugų tarnybas aplankė, kokią medžiagą peržiūrinėjo, kokiu būdu ją pasiekė. 
8.2. OWEXX naudoja slapukus ir technologijas:
8.2.1. leidžiančias pritaikyti Svetainės turinį Klientų poreikiams ir patogumui. Slapukų failai leidžia pažinti Kliento preferencijas, o ne nustatyti, kas jis yra.
8.2.2. statistinės analizės ir turinio personalizavimo tikslais.
8.3. Klientas gali bet kuriuo metu savo internetinės naršyklės parinktyse išjungti slapukų aptarnavimą pakeisdamas apsaugos lygį – iki visiško slapukų blokavimo.

IX. AUTORIŲ IR GRETUTINĖS TEISĖS.
9.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su OWEXX ir joje skelbiamu turiniu, priklauso OWEXX ir yra saugomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys, tekstinė, grafinė ar kitokia informacija negali būti atgaminama, paviešinama arba platinama negavus išankstinio raštiško OWEXX sutikimo.
9.2. Svetainėje esančią medžiagą ir informaciją Klientas gali skaityti, peržiūrėti, atspausdinti ir parsisiųsti tik savo asmeniniams, ne komerciniams tikslams.
9.3. Nepriklausomai nuo to, ar apie tai yra aiškiai informuota ar ne, visi šioje Svetainėje matomi prekių ženklai, emblemos, paslaugų ženklai ir logotipai priklauso OWEXX, Pardavėjams arba kitoms trečiosioms šalims.

X. REKLAMINIŲ IR INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS
10.1. OWEXX visus reklaminius ir informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją Klientui siunčia jo registruojantis nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Klientas gali būti pasiekiamas. Traktuojama, jog jis gavo visą pagal Taisykles išsiųstą informaciją, praėjus 24 valandoms nuo jos išsiuntimo momento, nebent šiose Taisyklėse numatyta kitaip.
10.2 OWEXX neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš OWEXX. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Klientui kopijos buvimas OWEXX serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.
11.1. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
11.2. Jeigu kuri nors Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojanti, dėl jos nenustoja galioti likusios Taisyklių nuostatos.
Klientas sutinka, kad, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Taisyklės nenumato kitaip, OWEXX nėra ir nebus atsakinga už Svetainės veikimo bei Paslaugų teikimo sutrikimus ir dėl to Kliento arba trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
11.3. OWEXX pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Svetainės sistemoje prisiregistravęs Klientas informuojamas prisijungimo metu, taip pat informacija apie atnaujintas taisykles siunčiama registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu. Traktuojama, kad Klientas susipažino su atnaujintomis OWEXX taisyklėmis praėjus 36 valandoms po elektroninio laiško išsiuntimo.
11.4. Klientas, kuris naudojasi Svetaine, sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Taisyklėmis. Kliento sutikimas išreiškiamas įkeliant skelbimus. Galimybė naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis sudaroma tik Klientams, kurie sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis.
11.5. Visi tarp Kliento ir OWEXX kilę nesutarimai dėl Taisyklių laikymosi yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose, atsižvelgiant į OWEXX buveinės vietą.